JURIDISCHE KENNISGEVING


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Hartelijk welkom op DEWALT.nl dat wordt beheerd door DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registratienummer SC14586) gevestigd te Migvie House, North Silver Street, Aberdeen, AB10 1RJ, Scotland. Het gebruik van DEWALT.nl is onderworpen aan en wordt geregeld door deze voorwaarden. Leest u ze aandachtig door. De DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, het moederbedrijf, haar dochterondernemingen en andere bedrijven binnen de ondernemingsgroep beheren DEWALT.nl en leveren de diensten die samenhangen met http://www.dewalt.nl op basis van deze voorwaarden.

1. OVEREENKOMST

Op de toegang tot en de gebruikmaking van deze website en de informatie, het materiaal, de producten en de diensten die via deze website beschikbaar zijn, zijn alle toepasselijke wetten en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als u zichzelf toegang verschaft tot deze website, dan stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden die een juridisch bindende overeenkomst vormen. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, maakt u dan geen gebruik van deze website. Wij zijn gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden staan op de website. U dient vervolgens altijd voordat u gebruik maakt van de website deze Gebruiksvoorwaarden te lezen zodat u goed op de hoogte bent van de Gebruiksvoorwaarden die gelden wanneer u deze website gebruikt. Als u de Gebruiksvoorwaarden niet via het internet kunt openen, dan kunnen wij u op verzoek een kopie ervan per e-mail laten toekomen.

Toegang tot deze website (of delen daarvan) en het gebruik van informatie, materiaal, producten of diensten die via deze website (of delen daarvan) worden aangeboden, is niet bedoeld voor en is verboden in jurisdicties waar dergelijke toegang of gebruik een overtreding vormt van toepasselijke wet-of regelgeving.

2.MINDERJARIGEN

Deze website is een zakelijke en commerciële website. In die zin is zij niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen.

3. PRODUCT- EN DIENSTENINFORMATIE

Alle verwijzingen op deze website naar informatie, materiaal, producten en diensten zijn van toepassing op informatie, materiaal, producten en diensten die beschikbaar zijn in de landen of rechtsgebieden die ten aanzien van dergelijke informatie met name worden genoemd, tenzij anders vermeld. Niets op deze website vormt een aanbod om onze producten of diensten in enig rechtsgebied te kopen of te verkopen. Deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

4. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSOVEREENKOMST

Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt u dat u de voorwaarden van onze Privacyverklaring heeft gelezen en begrepen en dat u met deze voorwaarden instemt. (klik hier om ons privacybeleid te openen). Met uitzondering van de Persoonsgegevens wordt elke communicatiehandeling en al het materiaal dat u ons via het internet toestuurt, behandeld als niet-vertrouwelijk en als gemeenschappelijk bezit. Wanneer u ons persoonlijke informatie stuurt, verleent u ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om zulke informatie te verspreiden en/of te gebruiken voor elk wettig doeleinde zoals in ons Privacybeleid staat beschreven. Het is ten strengste verboden om onrechtmatig, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te versturen. Bovendien is het ten strengste verboden om materiaal te plaatsen of te versturen dat als strafbaar feit of als een overtreding van enige wet kan worden beschouwd of dat gedrag aanmoedigt dat als strafbaar feit of een overtreding van enige wet kan worden beschouwd.We behouden ons het recht voor om uw communicatie met ons, ongeachte of die via post, telefoon, fax, e-mail of een ander communicatiemiddel plaatsvindt, voor kwaliteitscontrole, veiligheid en andere bedrijfsmatige behoeften te bewaken. Ongeacht het voorgaande worden alle Persoonsgegevens die door middel van deze website aan ons worden verstrekt, behandeld conform ons Privacybeleid.

5. EIGENDOM

Tenzij anders vermeld zijn deze website en het design, de tekst, de inhoud, de selectie en samenvoeging van elementen, de organisatie, de graphics, het design, de compilatie, de magnetische overdracht, de digitale omzetting en andere aangelegenheden die verband houden met deze website (Elementen) beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkenrechten en andere eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten). Bovendien zijn genoemde Elementen de eigendom van DEWALT of zijn ze toegevoegd met toestemming van de rechtmatige eigenaar en worden ze beschermd conform de geldende auteurs- en merkenrechten.Het plaatsen van zulke Elementen op deze website vormt geen verklaring van afstand van enig recht op zulke Elementen. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enig op deze website getoond Element. Tenzij anders bepaald mag geen van deze Elementen worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, aangepast, weergegeven, geplaatst of verzonden worden in enige vorm of via enige middel waaronder maar niet uitsluitend elektronische middelen, mechanische middelen, fotokopie, opname of anderszins zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.Toestemming wordt hierbij gegeven voor zover noodzakelijk voor wettige toegang tot en gebruik van deze website en/of van informatie, materiaal, producten en/of diensten daarop met het doel het weergeven, downloaden, archiveren en afdrukken op papier van delen van deze website mits u geen aanpassingen aan Elementen uitvoert en u zich houdt aan de enige en alle auteursrechten en andere eigendomsopmerkingen met betrekking tot de Elementen. Deze toestemming eindigt automatisch als u één van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt.

6. MERKENRECHTEN

Het DEWALT® logo, alle productnamen (waaronder doch niet beperkt tot de merken GUARANTEED TOUGH™, EXTREME, SERIES 20, SERIES 40, SERIES 60 en het geel/zwarte kleurpatroon), alle kopteksten, alle grafische voorstellingen, alle knopafbeeldingen, alle merkenrechten, dienstmerken en logo's op deze website zijn tenzij anders vermeld servicemerken, merkenrechten en/of bedrijfsstijluitingen van DEWALT (de "Merken"). Alle andere merkenrechten, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijluitingen die op deze website worden vermeld, getoond, waarnaar wordt verwezen of die anderszins worden aangeduid zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars. U stemt ermee in dat u de Merken op geen enkele wijze zult gebruiken of tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt er bovendien mee in dat u merkenrechten, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijluitingen van andere eigenaars niet zult gebruiken of tonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van desbetreffende eigenaars. Het gebruik of misbruik van de Merken of andere merkenrechten, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijluitingen of ander materiaal dat deel daarvan uitmaakt, tenzij hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden.

7. AFSTANDSVERKLARING INZAKE HYPERLINKS

Deze website kan links en/of advertenties bevatten die naar websites van derde bedrijven en personen (websites van derden) linken en links en/of advertenties die naar andere door ons beheerde websites linken. Een advertentie van of een link naar een website van een derde betekent niet dat wij de website van die derde, de inhoud op die website of het gebruik van producten en/of diensten die via de website van de derde worden aangeboden, goedkeuren of ondersteunen of dat wij daarvoor enige verantwoordelijkheid dragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen, inhoud, juistheid, meningen, privacybeleid, producten of diensten die via zulke links worden geleverd of beschikbaar worden gesteld via deze bronnen of op zulke websites van derden worden getoond, noch zijn wij aansprakelijk voor schade of verlies, direct of indirect, veroorzaakt door of naar verluid het gevolg van uw gebruik van of uw vertrouwen in zulke websites van derden.De juistheid van, de volledigheid van en de naleving van toepasselijke wetten en verordeningen door zulke websites van derden worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd door ons. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of geven enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, of anderszins over enige website die via deze website toegankelijk is, of over de inhoud daarvan, of de producten en/of diensten die via een dergelijke website beschikbaar worden gesteld. Als u besluit om onze website te verlaten en één van zulke websites te openen, dan doet u dat op eigen risico. Alle regels, beleid (waaronder privacybeleid) en gebruiksprocedures van zulke websites gelden voor u wanneer u zulke websites bezoekt.

8. LINKS VAN ANDER WEBSITES

Enige link naar deze website zonder onze schriftelijke toestemming is verboden. Niettegenstaande de toestemming voor het linken naar deze website is het verboden om te linken naar een andere pagina dan de homepage. Personen die via een link van een andere website toegang tot deze website mogelijk maken zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, meningen, privacybeleid, producten en/of diensten van of beschikbaar via de bronwebsite en voor enige verklaring of indruk betreffende DEWALT.Onze toestemming voor het plaatsen van een link naar deze website wordt gegeven zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid voor zulke links. Daarom verwerpen wij hierbij zulke verantwoordelijkheid. Voorts behouden we ons het recht voor om enige toestemming voor een link naar deze website op enig moment en om enige reden in te trekken.Een ieder die toegang biedt tot deze website of informatie betreffende deze website verschaft, hetzij via een link, hetzij anderszins, is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze Gebruiksvoorwaarden bij de persoon die een dergelijke toegang wordt verleend of zulke informatie ontvangt. Verzuim door de desbetreffende persoon leidt niet tot aansprakelijkheid voor ons.

9. GEEN GARANTIES

DEZE SITE WORDT AANGEBODEN ALS HET NU IS EN ZOALS HET NU BESCHIKBAAR IS, ZONDER GARANTIES VAN ENIGE AARD. VOOR ZOVER MOGELIJK OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT VERWERPEN DEWALT, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIENSTENLEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK VERPLICHT OF ANDERSZINS. ONVERLET HET VOORAFGAANDE ZIJN DEWALT, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIENSTENLEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U OF UW BEDRIJF EN BIEDEN U OF UW BEDRIJF GEEN GARANTIE EN DEWALT, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIENSTENLEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS VERWERPEN DAAROM HIERBIJ (A) ALLE GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK; (B) GARANTIES BETREFFENDE VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN OF VERZUIM IN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIG DEEL DAARVAN; (C) GARANTIES BETREFFENDE DE OVERDRACHT OF BESCHIKBAARSTELLING VAN DEZE SITE OF HAAR BESCHIKBAARHEID OP ENIG MOMENT OF LOCATIE; (D) GARANTIES BETREFFENDE GEBRUIK, RECHTSGELDIGHEID, JUISTHEID, GELDENDHEID OF BETROUWBAARHEID VAN, OF HET GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE; EN (E) GARANTIES BETREFFENDE WEBSITES WAARAAN DEZE SITE IS GEKOPPELD. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van (of voor het vragen van een deskundig advies over) de juistheid en volledigheid van alle informatie, verklaringen, meningen en ander materiaal op deze website of enig andere website waaraan deze website is gekoppeld. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of verwerpen van bepaalde garanties niet toegestaan. Dienovereenkomstig kunnen sommige bovenstaande afstandsverklaringen voor u niet van toepassing zijn. Wij streven er niet naar om aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of bedrog uit te sluiten of te beperken. Uw wettelijke rechten als consument, mits voorhanden, worden hierdoor niet aangetast.

10.  UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving sluiten wij namens onze werknemers, agenten, leveranciers en aannemers aansprakelijkheid uit voor enig verlies of kosten ongeacht van welke aard en op welke wijze dan ook ontstaan waaronder, zonder beperking, enige directe, indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade, enig verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies als gevolg van een virus, verlies van inkomen of winst, enig verlies van of beschadiging van eigendommen, enige vorderingen van derden of ander verlies van enig andere aard of karakter, zelfs ingeval wij zijn gewezen op de mogelijkheid van zulke schade of verlies, voortkomend uit of samenhangend met het gebruik van deze website of enig andere website waaraan deze website is gekoppeld. u bent volledig verantwoordelijk voor het instellen van procedures voor gegevensbackup en viruscontrole die u noodzakelijk acht. deze beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing op alle verliezen en schade ongeacht van welke aard, of de verklaarde aansprakelijkheid nu ontstaat uit een overeenkomst, nalatigheid, een onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of een andere basis heeft. in sommige rechtsgebieden is beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet, niet toegestaan. eventueel zijn deze beperkingen van aansprakelijkheid voor u dus niet van toepassing. als een deel van deze beperking van aansprakelijkheid om enige reden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan bedraagt de totale aansprakelijkheidssom van dewalt, haar dochterondernemingen, dienstenleveranciers en licentiegevers onder zulke omstandigheden voor aansprakelijkheidseisen die anders beperkt zouden zijn, niet meer dan £100. wij streven er niet naar om aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of bedrog uit te sluiten of te beperken noch streven wij ernaar om enig andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken.

11. SCHADEVERGOEDING EN VRIJWARING

U stemt ermee in dat u ons evenals onze directeuren, managers, agenten, vertegenwoordigers en werknemers schadeloos stelt voor, ontheft van en vrijwaart van enige vordering, aansprakelijkheid, verlies, kosten of eis, waaronder juridische kosten, betreffende uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot of uw gebruik van deze website of enige informatie, materiaal, producten of diensten die via deze website beschikbaar zijn.

12. TOESTEMMING EN TOEGANG TOT WEBSITE

DEWALT verleent u een beperkte toestemming voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website en verbiedt u het downloaden (behalve het opslaan van pagina's in het cachegeheugen) of aanpassen van de website of een deel daarvan tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DEWALT. Deze toestemming behelst niet enig recht op commercieel gebruik van deze website of de inhoud daarvan; enig recht op het maken van een verzameling van productopsommingen, -beschrijvingen of -prijzen; enig recht op afgeleid gebruik van deze website of de inhoud daarvan; enig recht op het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere verkoper, enig recht op het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamel- en gegevensextractietools. Deze website of enig deel daarvan mag niet worden gereproduceerd, verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DEWALT.

13. AANPASSING EN SCHEIDBAARHEID

DEWALT behoudt zich het recht voor om deze website (of enig deel daarvan) en/of informatie, materiaal, producten en/of diensten die via deze website (of enig deel daarvan) beschikbaar zijn tijdelijk of permanent aan te passen, te bewerken, te verwijderen, buiten werking te stellen of te beëindigen met of zonder voorafgaande aankondiging. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [14 maart 2008]. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn naar u of enig derde toe voor een zulke aanpassing, bewerking, verwijdering, buitenwerkingstelling of beëindiging van deze website. Als één van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die desbetreffende voorwaarde scheidbaar worden geacht en blijft de geldigheid en uitvoerbaarheid van enig ander voorwaarde onaangetast. Verzuim door DEWALT om enig recht of enige bepaling te laten gelden of ten uitvoer te leggen betekent niet dat DEWALT afstand doet van een dergelijk recht of bepaling.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op de samenstelling, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid in alle betekenissen van deze voorwaarden of van enige bepaling in deze voorwaarden of van enig geschil betreffende het materiaal op deze website is Nederlands recht van toepassing. Exclusieve bevoegdheid voor de afwikkeling van enig geschil dat ontstaat uit of samenhangt met deze voorwaarden of het gebruik van deze website berust bij de Nederlandse rechtbanken.Onverminderd het bovenstaande behouden wij ons het recht voor een juridische procedure in enig ander rechtsgebied aanhangig te maken wanneer wij van mening zijn dat daar een schending van deze overeenkomst plaatsvindt of is ontstaan.Toegang tot of gebruik van deze website of informatie, materiaal, producten en/of diensten op deze website kunnen wettelijk verboden zijn in sommige landen of rechtsgebieden. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetten van het land van waaruit u zichzelf toegang tot deze website verschaft. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website geschikt is of beschikbaar voor gebruik is op andere locaties buiten de Verenigde Staten of de Europese Unie.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons inzake deze website en geen enkele beschrijving, verklaring, motivatie, mondeling of schriftelijk, die niet in onderhavig document wordt vermeld, zal erin resulteren dat enig partij is gebonden aan deze overeenkomst. Verzuim door ons om enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ten uitvoer te leggen zal niet worden beschouwd als het afstand doen van een zulke bepaling noch als het afstand doen van het recht om een zulke bepaling ten uitvoer te leggen. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter wordt beoordeeld als in strijd met de wet, dan zal de desbetreffende bepaling zodanig worden gewijzigd en uitgelegd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk worden gerealiseerd voor zover wettelijk toegestaan. De resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

16. AFSTANDSVERKLARING

Verzuim door DEWALT op enig moment om uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te vorderen of enig in onderhavig document genoemd recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als het afstand doen van een zulke bepaling of een zulk recht. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk worden ingediend. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring expliciet het tegenovergesteld verklaart, zal geen enkele afstandsverklaring door DEWALT betreffende enig schending van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of van enig ander hierin vastgelegd recht worden opgevat als een afstandsverklaring van enige zich voortzettende schending vervolgschending van een zulke bepaling, een afstandsverklaring van de bepaling zelf of een afstandsverklaring van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden.

17. CONTACT OPNEMEN MET ONS

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of andere vragen heeft, neemt u dan contact met ons op door een brief te schrijven naar DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom, of een e-mail te sturen naar reply@DEWALT.com Copyright © 2001 - 2016 DEWALT.